Regulamin konkursu

 

Celem konkursu jest przygotowanie prac w formie mapy przedstawiającej przykłady zastosowania energii odnawialnych z najbliższego otoczenia.

Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić na terenie własnej gminy (powiatu) „poszukiwania” przykładów wykorzystywania zielonej energii. Poszukiwania powinny być poparte wywiadami, rozmowami z przedsta- wicielami instytucji lub osobami prywatnymi posiadającymi instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii a także dokumentacją fotograficzną, plastyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa Małopolskiego.

Młodzież zainteresowana wzięciem udziału w konkursie jest zaproszona do udziału w jednodniowych warsztatach. Celem warsztatów jest wy- równanie poziomu wiedzy uczestników na temat odnawialnych źródeł energii. Warsztaty nie są obowiązkowe. Warsztaty zorganizowane zostaną pod koniec maja lub na początuku czerwca 2006 roku.

Przedstawiona praca powinna odpowiadać tematowi konkursu.

Praca konkursowa musi składać się z części plastycznej oraz opisowej.

Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna. Na każdej pracy muszą być podane na odwrocie: nr szkoły, tytuł, imię i nazwisko ucznia, klasa, bezpośredni kontakt do szkoły.

Sposób dostarczenia prac powinien zapobiec ich uszkodzeniu. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Oceniane będą prace, które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, tj. do 15 listopada 2006 roku.

Prace należy dostarczyć na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4 Ip.,  31-121 Kraków
z dopiskiem: Konkurs: ”Lokalna mapa zielonej energii"

Spośród nadesłanych prac Komisja Oceniająca wybierze prace, które zostaną uznane za najlepsze i najciekawsze.

Konkurs zostanie zakończony uroczystym podsumowaniem, na którym laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Każdy z laureatów otrzyma dyplom za uczestnictwo w Konkursie

Wszystkie prace zostaną sfotografowane i umieszczone na stronach internetowych programu: www.zielonaedukacja.eco.pl

Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

Nagrodzeni zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie o  decyzji Jury oraz odbiorze nagród.

Prace nadesłane na konkurs można odbierać w biurze Fundacji do dnia 28 lutego 2007 roku. Po tym terminie Fundacja nie ponosi odpowiedzia- lności za prace oraz za ich przechowywanie.


Cel konkursu


Zasady uczestnictwa


Rozstrzygnięcie konkursu