Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

   

powrót
do strony głównej

 

 

BIOGAZ

BIOGAZOWNIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH
BARYCZ W KRAKOWIE


Barycz

Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie jest miejscem składowania odpadów komunalnych dla Miast: Krakowa
i Wieliczki. Składowisko to jest własnością Gminy Kraków, powierzone do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o.

Ustalona w latach 70-tych lokalizacja składowiska była wynikiem porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli w Wieliczce, na której spoczywał obowiązek zrekultywowania terenów zdegradowanych przez eksploatację kopalni, a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie. Uzgodniono, że poeksploatacyjne zapadliska kopalniane zostaną wypełnione odpadami komunalnymi.

Złoża odpadów zarówno w części zrekultywowanej składowiska jak
i eksploatowanej są odgazowywane, a pozyskiwany biogaz przetwarzany na energię elektryczną i cieplną w zainstalowanych na składowisku blokach energetycznych

Energia elektryczna i ciepło uzyskane z biogazu wykorzystywane jest na potrzeby kompostowni, sortowni i budynków zaplecza technicznego składowiska (ogrzewanie obiektów zaplecza składowiska i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej)

Od roku 1996 w rejonie składowiska prowadzone są badania monitoringowe w zakresie:

·        -badań mikrobiologicznych powietrza atmosferycznego na składowisku i wokół składowiska

·        -badań na obecność metanu w powietrzu glebowym wokół składowiska

·        -badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie składowiska

·        -pomiarów natężenia hałasu

Patrząc w przyszłość, w trosce o nasze najbliższe środowisko naturalne MPO wkracza w fazę realizacji zadań inwestycyjnych na składowisku Barycz, propaguje wiedzę z zakresu ekologii kierowaną zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

Dane tele-adresowe:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1
tel. (012) 64 62 300, fax. (012) 64 62 350
E-mail: mpo@mpo.krakow.pl

 

 

 

BIOMASA

Nowe Brzesko
Łososina Górna

 

BIOGAZ
Kraków
Tarnów

 

RÓŻNE
Stryszów
   
 
   
 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Publikacja powstała w ramach projektu "Zielona edukacja w małopolskich szkołach"
Więcej informacji o projekcie na stronie:
 http://www.zielonaedukacja.eco.pl